ÖSTANSJÖ SKIDKLUBB

Dagordning  

3 MARS 2010

PLATS: Soldattorpet

 

§1      MÖTETS ÖPPNANDE

§2      FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

§3      FRÅGAN OM MÖTETS UTLYSANDE

§4      VAL AV PRESIDIUM.

a)mötesordförande

        b)sekreterare

c)justerare tillika rösträknare

§5      STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

§6      EKONOMISK BERÄTTELSE

§7      REVISORERNAS BERÄTTELSE

§8      ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN

§9      BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2010

§10     VAL

a) ordförande(ett år)

b) tre ordinarie styrelseledamöter(två år)

c) fyllnadsval två ordinarie styrelseledamöter

   (ett år)   

d) två styrelsesuppleanter(ett år)

e) en revisor(två år)

f) en ledamot i valberedningen(två år)

g) tävlingskommitté(ett år)

h) spårkommitté (ett år)

i) arkivansvarig (ett år)

j) materialförvaltare (ett år)

k) pressansvarig(ett år)

kl) ”Ur spår” ansvarig (ett år)

§11     BESLUT OM MEDLEMSAVGIFT FÖR 2011

§12     MOTIONER TILL ÅRSMÖTET

§13     SKRIVELSER TILL ÅRSMÖTET

§14     RAPPORTER

§15     NYA FRÅGOR

§16     AVTACKNINGAR och UPPVAKTNINGAR

§17     AVSLUTNING